Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Dietetyka

Wydział Technologii Żywności

 


 studia stacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - technologia żywności i żywienia
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 982

 

Kierunki pokrewne - brak

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Przedmioty obowiązkowe

Demografia i epidemiologia żywieniowa; żywienie kliniczne; doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych; diagnostyka laboratoryjna; informatyka stosowana; język obcy; ocena żywienia; psychologia kliniczna; immunologia; edukacja i poradnictwo żywieniowe; żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt; ocena żywienia; metody badań eksperymentalnych; patofizjologia kliniczna; zarządzanie i marketing; zdrowie publiczne; podstawy przedsiębiorczości; zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach.

 

Przedmioty fakultatywne

Żywność specjalnego przeznaczenia; środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego; dietetyka; postępowanie dietetyczne w wybranych schorzeniach; technologia i higiena produkcji potraw dietetycznych; planowanie i organizacja żywienia dietetycznego – aspekty żywieniowe, technologiczne i higieniczne; produkty funkcjonalne w żywieniu dietetycznym; wykorzystanie składników i produktów prozdrowotnych w produkcji potraw dietetycznych; zajęcia z zakresu kultury, sztuki i tradycji regionu; hodowle komórkowe w badaniach żywieniowych, hodowle komórkowe w badaniach dietetycznych; nowoczesne metody kulinarne w dietetyce; prozdrowotne właściwości produktów pochodzenia zwierzęcego; leczenie żywieniowe w wybranych jednostkach chorobowych; tajemnica roślin przyprawowych i ziół stosowanych w kuchni; innowacyjne rozwiązania w opakowalnictwie żywności; spektroskopowa analiza jakości żywności; substancje dodatkowe i wzbogacanie żywności; systemy bezpieczeństwa i jakości w produkcji i obrocie żywnością; systemy bezpieczeństwa i jakości w łańcuchu żywnościowym; właściwości fizyczne a jakość żywności; wybrane metody analityczne w ocenie jakości i bezpieczeństwa żywności; domowa i przemysłowa produkcja sushi; genomika żywieniowa; nutrigenomika; alergeny w żywności; immunologiczne podstawy reakcji alergicznych; przechowalnictwo żywności; zabezpieczenie trwałości żywności; nowe tendencje w opakowalnictwie żywności.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku dietetyka nabywa kwalifikacje z zakresu żywienia człowieka zdrowego i zagrożonego, bądź dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowotnej umożliwiające organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu fizjologicznego, a także prowadzenie edukacji żywieniowej. Absolwent tego kierunku jest ponadto specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności i potraw. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w planowaniu żywienia różnych grup żywności i ocenie sposobu żywienia oraz stanu odżywienia oraz sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

 

Możliwość zatrudnienia

Jest przygotowany do pracy na stanowiskach dietetyka w zakładach służby zdrowia, żywienia zbiorowego (catering), poradniach dietetycznych, jak również na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności ze szczególnym uwzględnieniem produktów/potraw dietetycznych, ośrodkach leczenia chorób żywieniowo-zależnych, placówkach sportowych oraz w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego).

  


 studia niestacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 4
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - technologia żywności i żywienia
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 120
Łączna liczba godzin zajęć - 1096

 

Kierunki pokrewne - brak

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Przedmioty obowiązkowe

Demografia i epidemiologia żywieniowa; informatyka stosowana; żywienie kliniczne; diagnostyka laboratoryjna; immunologia; doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych; ocena żywienia; psychologia kliniczna; edukacja i poradnictwo żywieniowe; żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt; patofizjologia kliniczna; język obcy; metody badań eksperymentalnych; zarządzanie i marketing; zdrowie publiczne; podstawy przedsiębiorczości; zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach.

 

Przedmioty fakultatywne

Dietetyka; postępowanie dietetyczne w wybranych schorzeniach; żywność specjalnego przeznaczenia; środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego; technologia i higiena produkcji potraw dietetycznych; produkty funkcjonalne w żywieniu dietetycznym; produkcja żywności funkcjonalnej; zajęcia z zakresu kultury, sztuki i tradycji regionu; hodowle komórkowe w badaniach żywieniowych; tajemnica roślin przyprawowych i ziół stosowanych w kuchni; innowacyjne rozwiązania w opakowalnictwie żywności; spektroskopowa analiza jakości żywności; substancje dodatkowe i wzbogacanie żywności; systemy bezpieczeństwa i jakości w produkcji i obrocie żywnością; systemy bezpieczeństwa i jakości w łańcuchu żywnościowym; właściwości fizyczne a jakość żywności; domowa i przemysłowa produkcja sushi; hodowle komórkowe w badaniach dietetycznych; nowoczesne metody kulinarne w dietetyce; prozdrowotne właściwości produktów pochodzenia zwierzęcego; leczenie żywieniowe w wybranych jednostkach chorobowych; przechowalnictwo żywności; zabezpieczenie trwałości żywności; genomika żywieniowa; nutrigenomika; alergeny w żywności; immunologiczne podstawy reakcji alergicznych.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska