Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Environmental and Plant Biotechnology

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 


 studia stacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Język wykładowy - angielski
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 901

 

Przedmioty obowiązkowe

Humanistic course in culture, art and tradition of the region; Foreign language; Molecular biology; Plant and microbial proteomics; Physiology of stress in plants; Biostatistics; Ecotoxicology; Instrumental analysis; Soil chemistry and microbiology; Genetic engineering; Bioremediation and soil reclamation; Crop improvement; Introduction to geomatics; Restoration ecology of post-industrial sites; Environmental protection policy and intellectual property; Ethics in biotechnology; Biotechnolgy of water, sewage and activated sludge; Waste management.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku Environmenetal and Plant Biotechnology prowadzonego w języku angielskim z tytułem magister inżynier biotechnolog posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metod wykorzystywanych w biotechnologii roślin oraz ochronie środowiska naturalnego. Zna przyrodnicze i molekularne aspekty funkcjonowania organizmów oraz techniczne możliwości wykorzystania żywych organizmów dla dobra nowoczesnego i inteligentnego społeczeństwa. Absolwent posiada umiejętności wykorzystania narzędzi analitycznych i diagnostycznych do rozwiązywania problemów w podstawowych procesach biotechnologicznych. Potrafi dobierać, wykorzystywać i modyfikować analizy mikrobiologiczne, biochemiczne, molekularne i bioinformatyczne oraz fizyko-chemiczne gleby, wód i ścieków stosowane w biotechnologii roślin oraz do poprawy stanu środowiska na terenach skażonych i zdegradowanych, ochrony środowiska naturalnego oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania agroekosytemu. Stosuje i modyfikuje metody biotechnologiczne i fizykochemiczne w bio- i fitoremediacji, w usuwaniu zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej, zna aspekty prawne i etyczne związane z wykorzystaniem biotechnologii w badaniach naukowych i działalności gospodarczej. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i specjalistyczne umiejętności pozwalające na zdobycie uprawnień zawodowych potrzebnych do pracy np. w zawodzie analityka, diagnosty czy inspektora w zakresie działalności związanej z analityką i diagnostyką stosowaną w hodowli roślin oraz gospodarce odpadami. Posiada umiejętności samokształcenia i pracy zespołowej.

W programie studiów położony jest nacisk na zdobywanie umiejętności, rozwiązywanie zadań problemowych i samodzielną pracę w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę i wykorzystujących współczesne techniki związane z biotechnologią roślin i środowiska. Studenci prowadzą własne eksperymentalne prace badawcze, które mogą być realizowane zarówno w Uczelni, innej instytucji naukowej jak i w wybranym przedsiębiorstwie. Nauka w języku angielskim w grupach międzynarodowych przygotowuje absolwenta do dalszego kształcenia lub podjęcia pracy na całym świecie.

 

Możliwość zatrudnienia

Magister inżynier biotechnolog może pracować w przedsiębiorstwach prowadzących działalność obejmującą wykorzystanie agrobiotechnologii oraz bioprocesów w ochronie środowiska. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych o profilu mikrobiologicznym, biochemicznym, molekularnym, a także w instytutach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych w zakresie biotechnologii roślin i ochrony środowiska. Ponadto, w urzędach administracji samorządowej i państwowej w zakresie zagadnień związanych z biotechnologią i ochroną własności intelektualnej. Może także tworzyć i rozwijać własną działalność gospodarczą. Jest przygotowany do pracy na terenie kraju oraz za granicą.

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Kierunki pokrewne

biotechnologia; ogrodnictwo; bioinżynieria zwierząt; biologia; rolnictwo.

 

Więcej informacji na stronie https://wbio.urk.edu.pl/index/site/5330

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska