Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


 studia stacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria lądowa i transport
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 933

 

Kierunki pokrewne

Architektura krajobrazu; geodezja i kartografia; urbanistyka.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Przedmioty obowiązkowe

Podstawy statystyki i ekonometrii i wyceny masowe; budownictwo wiejskie; podstawy wiedzy ekonomicznej; biznesplan; gospodarka przestrzenna UE; podstawy prawa i postępowania administracyjnego; planowanie przestrzenne; wycena nieruchomości; modele w gospodarce przestrzennej; wycena nieruchomości rolnych i leśnych; kształtowanie i ochrona środowiska; planowanie rozwoju miasta; język obcy; doradztwo na rynku nieruchomości; elementy matematyki finansowej; gospodarka nieruchomościami; budownictwo i kosztorysowanie; zaawansowane techniki GIS; wyceny specjalne; rozwój kultury regionu; marketing terytorialny; dla specjalności Geoinformacja: modele w gospodarce przestrzennej; trening kompetencji miękkich; planowanie przestrzenne; wycena nieruchomości; ArcGIS; bezzałogowe statki powietrzne w gospodarce przestrzennej; digitalizacja zasobów planowania miejscowego; budownictwo wiejskie; prawo administracyjne w Geoinformacji; wyznaczanie obszarów zabudowy; gospodarka nieruchomościami; planowanie rozwoju miasta; zaawansowane techniki GIS; budownictwo i kosztorysowanie; technologie cyfrowe w planowaniu miejscowym; elementy matematyki finansowej; geoinformacja w sytuacjach kryzysowych; upowszechnianie geodanych w Internecie; modele ekonometryczne w gospodarce przestrzennej; statystyczna analiza danych przestrzennych.

 

Przedmioty fakultatywne

Technologia tworzenia modeli 3D i wizualizacji; metody taksonomiczne w planowaniu przestrzennym; mapy dla celów prawnych; geoinżynieria; zarządzanie karierą; kształtowanie przestrzeni rolniczej; kataster technicznego uzbrojenia terenu; mapy tematyczne; podstawy gospodarowania wodą gospodarowanie wodą w terenach zurbanizowanych; monitoring środowiska; wody podziemne i powierzchniowe; konserwacja zabytków architektury; statystyczna analiza danych przestrzennych; modele ekonometryczne w gospodarce przestrzennej; geodezyjny monitoring elementów środowiska; inżynieria pogody i klimatu; hydrodynamika i hydroinżynieria rzek i potoków; metody oceny uwarunkowań rozwoju agroturystyki; osuwiska i metody ich zabezpieczeń.

 

Specjalności

Rozwój regionalny i wycena nieruchomości
Geoinformacja

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Kierunek gospodarka przestrzenna kształci specjalistów z zakresu: gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, opracowania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, ocen oddziaływania na środowisko różnych przedsięwzięć – rozwoju regionalnego. Ponadto absolwent posiada możliwość uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego, po spełnieniu ustawowych wymogów.

Studia II stopnia uzupełnione odpowiednią praktyką zawodową są podstawą do ubiegania się o uprawnienia do szacowania i wyceny nieruchomości.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwenci tego kierunku studiów mogą podejmować pracę w urzędach administracji samorządowej szczebla samorządowego i regionalnego w zespołach przygotowujących dokumenty planistyczne oraz opracowujących analizy przestrzenne zjawisk gospodarczych i społecznych, przy tworzeniu strategii rozwoju, opracowywaniu programów mających na celu podwyższenie konkurencyjności miast, gmin i regionów, planowaniu infrastruktury technicznej, sporządzaniu dokumentów oceniających stan środowiska przyrodniczego i kulturowego, a także oceniających wpływ inwestycji na środowisko.

 

 studia niestacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria lądowa i transport
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 673

 

Kierunki pokrewne

Architektura krajobrazu; geodezja i kartografia; urbanistyka.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Przedmioty obowiązkowe

Podstawy statystyki i ekonometrii i wyceny masowe; budownictwo wiejskie; podstawy wiedzy ekonomicznej; biznesplan; gospodarka przestrzenna UE; podstawy prawa i postępowania administracyjnego; planowanie przestrzenne; wycena nieruchomości; modele w gospodarce przestrzennej; wycena nieruchomości rolnych i leśnych; kształtowanie i ochrona środowiska; planowanie rozwoju miasta; język obcy; doradztwo na rynku nieruchomości; elementy matematyki finansowej; gospodarka nieruchomościami; budownictwo i kosztorysowanie; zaawansowane techniki GIS; wyceny specjalne; rozwój kultury regionu; marketing terytorialny; dla specjalności Geoinformacja: modele w gospodarce przestrzennej; trening kompetencji miękkich; planowanie przestrzenne; wycena nieruchomości; ArcGIS; bezzałogowe statki powietrzne w gospodarce przestrzennej; digitalizacja zasobów planowania miejscowego; budownictwo wiejskie; prawo administracyjne w Geoinformacji; wyznaczanie obszarów zabudowy; gospodarka nieruchomościami; planowanie rozwoju miasta; zaawansowane techniki GIS; budownictwo i kosztorysowanie; technologie cyfrowe w planowaniu miejscowym; elementy matematyki finansowej; geoinformacja w sytuacjach kryzysowych; upowszechnianie geodanych w Internecie; modele ekonometryczne w gospodarce przestrzennej; statystyczna analiza danych przestrzennych.

 

Przedmioty fakultatywne

Technologia tworzenia modeli 3D i wizualizacji; metody taksonomiczne w planowaniu przestrzennym; mapy dla celów prawnych; geoinżynieria; zarządzanie karierą; kształtowanie przestrzeni rolniczej; kataster technicznego uzbrojenia terenu; mapy tematyczne; podstawy gospodarowania wodą; gospodarowanie wodą opadową na terenach zurbanizowanych; monitoring środowiska; wody podziemne i powierzchniowe; konserwacja zabytków architektury; statystyczna analiza danych przestrzennych; modele ekonometryczne w gospodarce przestrzennej; geodezyjny monitoring elementów środowiska; matematyka finansowa; inżynieria pogody i klimatu; hydrodynamika i hydroinżynieria rzek i potoków; metody oceny uwarunkowań rozwoju agroturystyki; osuwiska i metody ich zabezpieczeń.

 

Specjalności

Rozwój regionalny i wycena nieruchomości
Geoinformacja

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska