Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Rodzaj studiów:

studia II stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), a II stopnia 1,5 roku (3 semestry).

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier, a po ukończeniu studiów II stopnia tytuł: magister inżynier.

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta:

kierunek gospodarka przestrzenna kształci specjalistów z zakresu: planowania i opracowywania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych, tworzenia lokalnych strategii rozwoju, planowania infrastruktury technicznej, oceny stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Absolwenci tego kierunku studiów mogą podejmować pracę w urzędach administracji publicznej szczebla samorządowego i regionalnego w zespołach przygotowujących dokumenty planistyczne oraz opracowujących analizy przestrzenne zjawisk gospodarczych i społecznych, przy tworzeniu lokalnych strategii rozwoju, opracowywaniu programów mających na celu podwyższenie konkurencyjności miast, gmin i regionów, planowaniu infrastruktury technicznej, sporządzaniu dokumentów oceniających stan środowiska przyrodniczego i kulturowego, a także oceniających wpływ inwestowania na środowisko.

Specjalność:

Rozwój regionalny

 

Program kształcenia

Na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna, w ramach przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych i programu indywidualnego Wydziału, realizowanych jest 900 godzin.

W programie studiów są przedmioty ogólne (matematyka, fizyka, technologia informacyjna, język obcy, wychowanie fizyczne, rysunek techniczny i planistyczny, geometria wykreślna i grafika inżynierska, socjologia oraz historia urbanistyki i architektury), przedmioty kierunkowe (prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, planowanie przestrzenne, przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, gospodarka nieruchomościami, geograficzne systemy informacji przestrzennej), przedmioty techniczne (budownictwo, planowanie infrastruktury technicznej, projektowanie urbanistyczne, geodezja, kartografia) oraz przedmioty profilujące (kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich, urządzenia wodno-melioracyjne, studium zagrożenia powodzią, podstawy fotogrametrii i fotointerpretacji, kształtowanie krajobrazu, kształtowanie struktury przestrzennej wsi, ochrona środowiska, polityka rozwoju regionalnego na poziomie UE, kraju i regionu, podstawy rolnictwa i leśnictwa, gleboznawstwo i ochrona gleb, funkcje obszarów wiejskich).

Dla studentów przewidziano w programie studiów praktyki terenowe dotyczące przyrodniczych oraz społeczno-kulturowych podstaw gospodarowania przestrzenią. Na studiach niestacjonarnych na kierunku gospodarka przestrzenna, w ramach przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych i programu indywidualnego Wydziału, realizowanych jest 540 godzin na studiach II stopnia (magisterskich). W programie studiów są takie same przedmioty jak na studiach stacjonarnych, tylko w mniejszym wymiarze godzinowym.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK