Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka

Wydział Technologii Żywności

 


 studia stacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - technologia żywności i żywienia
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 936

 

Kierunki pokrewne

Browarnictwo i słodownictwo (URK); dietetyka (URK); jakość i bezpieczeństwo żywności (URK); technologia żywności i żywienie człowieka (poza URK).

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Przedmioty obowiązkowe

Podstawy przedsiębiorczości; informatyka stosowana; statystyka stosowana; język obcy; nowe trendy w przetwórstwie i utrwalaniu żywności; polityka wyżywienia ludności; nutrigenomika; opakowania, magazynowanie i transport żywności; komunikacja w zarządzaniu; prawo i ekonomia w ochronie środowiska.

 

Przedmioty fakultatywne

Wybrane zagadnienia z enzymologii w przetwórstwie surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; enzymy w technologii spożywczej; dietetyka; żywność specjalnego przeznaczenia; bromatologia; toksykologia; produkty funkcjonalne w gastronomii; żywienie w agroturystyce; analiza sensoryczna w badaniach jakości żywności; jakość i bezpieczeństwo żywności; biologiczne aktywne składniki żywności; nowoczesne techniki analityczne w biotechnologii; technologia chłodnicza i przechowalnictwo; technika obróbki chłodniczej; podstawy procesów technologicznych w produkcji żywności; własności mechaniczne i tekstualne surowców i produktów spożywczych; jakość i bezpieczeństwo surowców mięsnych, tłuszczowych i jajczarskich; przetwórstwo mięsa; mleko i koncentraty mleczne; tłuszcz mlekowy, napoje fermentowane i lody; surowce i materiały pomocnicze w przetwórstwie owoców i warzyw; technologia produkcji konserw z owoców i warzyw; współczesne metody przechowalnictwa i produkcji wyrobów zbożowo-mącznych; technologia młynarstwa i skrobi; przemysł skrobiowy i cukrowniczy; technologia cukiernictwa; mikrobiologia przemysłów fermentacyjnych; technologia słodu i piwa; ocena żywienia; wybrane zagadnienia z leczenia żywieniowego; parazytologia; hodowle komórkowe w badaniach żywieniowych; podstawy leczenia żywieniowego; doświadczalnictwo statystyczna analiza danych; dietoprofilaktyka; hodowle komórkowe w toksykologii żywności; nowoczesne metody kulinarne w dietetyce; technologia i higiena produkcji potraw; edukacja żywieniowa; regionalne atrakcje kulinarne; podstawy biofizyki żywności; enzymy żywności i ich analityka; bakterie i grzyby strzępkowe w tradycyjnych fermentacjach w podłożu stałym; tradycyjne fermentacje Afryki i Dalekiego Wschodu; Szczegółowe technologie obróbki chłodniczej i przechowalnictwa; linie technologiczne w zakładach przemysłu spożywczego; obliczenia w planowaniu procesów technologicznych w przemyśle spożywczym; wybrane zagadnienia z inżynierii żywności produktów na bazie surowców białkowych; elementy dynamiki procesów; metody analityczne stosowane w inżynierii żywności; przetwórstwo drobiu, jaj i ryb; domowy wyrób wędlin; cechy jakościowe i przydatność technologiczna jaj; technologia serów; regionalne produkty mleczne; produkcja lodów; fałszowania żywności; technologia przetwarzania grzybów jadalnych; technologia produkcji napojów bezalkoholowych; technologia produkcji owoców i warzyw mało przetworzonych; technologia piekarstwa; pieczywo bezglutenowe – technologia produkcji, wartość odżywcza, rola w leczeniu celiakii; węglowodany zbóż jako składnik superfood; przetwórstwo ziemniaczane; chromatograficzne metody analizy sacharydów; cyklodekstryny; polisacharydy – nowoczesne składniki żywności; technologia napojów alkoholowych i bezalkoholowych; substancje przeciwutleniające i biostymulujące w żywności i napojach; zajęcia z zakresu kultury, sztuki i tradycji regionu; patofizjologia; dietoprofilaktyka, choroby niezakaźne żywieniowo-zależne; farmakologia i farmakoterapia; nowoczesne metody kulinarne w dietetyce; leczenie żywieniowe w wybranych jednostkach chorobowych; hodowle komórkowe w badaniach żywieniowych; żywność specjalnego przeznaczenia; żywienie a zdrowie, przewlekłe choroby niezakaźne; hodowle komórkowe w toksykologii żywności; organizacja żywienia zbiorowego w szpitalach; alergie pokarmowe; metody instrumentalne w analizie zanieczyszczeń żywności; związki bioaktywne w żywności – korzyści i zagrożenia; związki biologiczne czynne w żywności; metody spektroskopowe w analityce żywności; spektroskopowa ocena jakości żywności; wprowadzenie do wybranych technik biologii molekularnej; wprowadzenie do technik manipulacji DNA; biotechnologia w produkcji i analityce witamin; metody wzbogacania żywności w witaminy; chłodzenie i zamrażanie w powietrzu; procesy wymiany ciepła i masy w powietrzu wilgotnym; trwałość i przechowalnictwo żywności; chemiczne i biologiczne aspekty stabilności przechowalniczej żywności; modelowanie procesów przenoszenia masy i ciepła; produkty i odpady spożywcze jako alternatywne, odnawialne surowce chemiczne; elementy dynamiki procesów; surowce spożywcze w kosmetykach; zasady sanitarne i weterynaryjne w produkcji misa i przetworów mięsnych; mięso i przetwory drobiowe; cechy jakościowe i przydatność technologiczna jaj; higiena mięsa i przetworów mięsnych; pozażywieniowe wykorzystanie składników mleka; technologia produktów do smarowania pieczywa; żywność modyfikowana genetycznie; technologia przetwarzania grzybów jadalnych; technologia produkcji napojów bezalkoholowych; technologia produkcji owoców i warzyw mało przetworzonych; białka zbóż – charakterystyka i znaczenie w żywności; technologia produkcji wyrobów ciastkarskich; owies, przetwórstwo i walory zdrowotne; antyoksydanty surowców skrobiowych; aspekty profilaktyczne zbóż i ich przetworów; nowoczesne metody produkcji chleba z udziałem zakwasów tradycyjnych i bezglutenowych; cereal processing; podstawy wytwarzania zakwasów piekarskich tradycyjnych i bezglutenowych; węglowodanowe i białkowe biopolimery w technologii żywności; technologia produkcji wyrobów ciastkarskich; środki słodzące; broń biologiczna i bioterroryzm; biotoksyny w żywności; ksenobiotyki w żywności; uzależnienia od substancji naturalnych i syntetycznych; diagnostyka mikrobiologiczna; physical chemistry of macromolecular food carbohydrates; modern aspects of carbohydrate chemistry and technology.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu chemii żywności, nauk technicznych, technologicznych i ekonomicznych oraz żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności oraz projektowania produktu i zapewnienia mu wysokiej jakości. Zna zasady prawidłowego żywienia człowieka i marketingu oraz prawa żywnościowego. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywienia człowieka. Potrafi organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, oraz przeprowadzać ekonomiczną kalkulację produkcji. Umie posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Student odbywa praktykę dyplomową oraz wykonuje samodzielnie badania do swojej pracy dyplomowej, której tematykę często stanowi rzeczywisty problem, z jakimi borykają się producenci żywności i firmy z tej branży. Dzięki temu nie tylko ma możliwość zweryfikowania swojej wiedzy i umiejętności oraz skonfrontowania ich z oczekiwaniami pracodawcy, ale też musi nauczyć się myśleć przekrojowo, poszukiwać informacji niezbędnych do rozwiązywania problemów oraz przewidywać konsekwencje swoich działań.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka jest przygotowany do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach i zakładach przemysłu spożywczego, w tym zakładach zajmujących się produkcją, przechowywaniem i dystrybucją żywności. Absolwenci znajdują zatrudnienie jako specjaliści do spraw technologii żywności; pracują w laboratoriach kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, jednostkach kontrolno-pomiarowych, instytucjach urzędowej kontroli żywności, ale też zakładają własne firmy zajmujące się wytwarzaniem lub dystrybucją żywności. Absolwenci mogą też znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego).

 


 studia niestacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - technologia żywności i żywienia
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 592

 

Kierunki pokrewne

Browarnictwo i słodownictwo (URK); dietetyka (URK); jakość i bezpieczeństwo żywności (URK); technologia żywności i żywienie człowieka (poza URK).

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Przedmioty obowiązkowe

Informatyka stosowana; statystyka stosowana; opakowania, magazynowanie i transport żywności; nowe trendy w przetwórstwie i utrwalaniu żywności; polityka wyżywienia ludności; język obcy; podstawy przedsiębiorczości; nutrigenomika; komunikacja w zarządzaniu; prawo i ekonomia w ochronie środowiska

 

Przedmioty fakultatywne

Zastosowanie preparatów enzymatycznych w technologii żywności; wybrane zagadnienia z enzymologii w przetwórstwie surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; analiza sensoryczna w badaniach jakości żywności; współczesne trendy w analizie i ocenie jakości żywności; metody badań eksperymentalnych; jakość i bezpieczeństwo surowców mięsnych, tłuszczowych i jajczarskich; przetwórstwo mięsa; mleko i koncentraty mleczne; tłuszcz mlekowy, napoje fermentowane i lody; surowce i materiały pomocnicze w przetwórstwie owoców i warzyw; technologia produkcji konserw z owoców i warzyw; wybrane zagadnienia z przetwórstwa mleka; wybrane zagadnienia z przetwórstwa mięsa; przemysł skrobiowy i cukrowniczy; technologia cukiernictwa; Współczesne metody przechowalnictwa i produkcji wyrobów zbożowo-mącznych; technologia młynarstwa i skrobi; mikrobiologia przemysłów fermentacyjnych; technologia słodu i piwa; jakość i bezpieczeństwo żywności; podstawy biofizyki żywności; wybrane zagadnienia z biofizyki żywności; doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych; przetwórstwo drobiu, jaj i ryb; domowy wyrób wędlin; cechy jakościowe i przydatność technologiczna jaj; substancje dodatkowe stosowane w przetwórstwie mięsa; higiena mięsa i przetworów mięsnych; doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych; technologia serów; regionalne produkty mleczne; produkcja lodów; fałszowanie żywności; technologia produkcji przetworów z owoców i warzyw; technologia przetwarzania grzybów jadalnych; technologia produkcji napojów bezalkoholowych; technologia produkcji owoców i warzyw mało przetworzonych; cechy jakościowe i przydatność technologiczna jaj; substancje dodatkowe stosowane przetwórstwie mięsa; higiena mięsa i przetworów mięsnych; przetwórstwo ziemniaczane; węglowodanowe i białkowe biopolimery w technologii żywności; technologia produkcji ciastkarskich; technologia piekarstwa; pieczywo bezglutenowe – technologia produkcji, wartość odżywcza, rola w leczeniu celiakii; węglowodany zbóż; technologia napojów alkoholowych i bezalkoholowych; substancje przeciwutleniające i biostymulujące w żywności i napojach; absorpcyjna spektrometria atomowa w analizie żywności; zajęcia z zakresu kultury, sztuki i tradycji regionu; związki bioaktywne w żywności – korzyści i zagrożenia; związki biologiczne czynne w żywności; metody spektroskopowe w analityce żywności; spektroskopowa ocena jakości żywności; zasady sanitarne i weterynaryjne w produkcji mięsa i przetworów mięsnych; mięso i przetwory drobiowe; cechy jakościowe i przydatność technologiczna jaj; pozażywieniowe wykorzystanie składników mleka; technologia produktów do smarowania pieczywa; regionalne produkty mleczne; kształtowanie jakości surowców i produktów pochodzenia roślinnego; żywność modyfikowana genetycznie; środki słodzące; antyoksydanty surowców skrobiowych; cyklodekstryny; polisacharydy – nowoczesne składniki żywności; białka zbóż – charakterystyka i znaczenie w żywności; biotechnologia piekarstwa; broń biologiczna i bioterroryzm; biotoksyny w żywności; ksenobiotyki w żywności; uzależnienia od substancji naturalnych i syntetycznych; diagnostyka mikrobiologiczna.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska