Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka

Wydział Technologii Żywności

 

Rodzaj studiów:

studia II stopnia, magisterskie, trwają 3 semestry. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera.

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta:

absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Absolwent posiada kwalifikacje z zakresu żywienia człowieka zdrowego i zagrożonego, bądź dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi. Posiada wiedzę w zakresie profilaktyki leczniczej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu zdrowia, a także prowadzić edukację żywieniową. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Specjalności:

studia stacjonarne:

Technologia żywności,

Żywienie człowieka z dietetyką.

Studia niestacjonarne:

Technologia żywności.

 

Program kształcenia:

Przedmioty objęte planem studiów stacjonarnych, magisterskich II-go stopnia, na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, w ogólnej ilości 954 godzin lub niestacjonarnych, obejmujących 594 godziny, podzielone są na wyszczególnione poniżej grupy.

Grupa przedmiotów treści podstawowych oraz kształcenia ogólnego: informatyka stosowana, statystyka stosowana, wychowanie fizyczne, zajęcia z zakresu kultury, sztuki i tradycji regionu, przedmiot z zakresu bezpieczeństwa państwa, przedmiot z zakresu nauk społecznych, wybrane zagadnienia z enzymologii, nowe trendy w przetwórstwie i utrwalaniu żywności, nutrigenomika.

Grupa przedmiotów treści kierunkowych: polityka wyżywienia ludności, współczesne trendy w nauce o żywności i żywieniu.

 

Współczesne trendy w nauce o żywności i żywieniu skupiają grupy przedmiotów specjalistycznych, w ramach wybieranych wcześniej specjalizacji, do których na studiach należą:

na specjalności Technologia żywności (studia stacjonarne i niestacjonarne):

analiza i ocena jakości żywności, biotechnologia żywności, chłodnictwo i przechowalnictwo żywności, przetwórstwo mięsa, przetwórstwo mleka, przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo zbóż, technologia fermentacji i napojów, technologia węglowodanów, inżynieria żywności, bioanalityka żywności, przetwórstwo surowców zwierzęcych, żywność prozdrowotna, a na specjalności Żywienie człowieka z dietetyką (studia stacjonarne): dietetyka, fizjologia żywienia człowieka, higiena i toksykologia żywności, technologia gastronomiczna.

Integralną częścią programu studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka są praktyki dyplomowe po I semestrze studiów II stopnia krajowe i zagraniczne, w przodujących zakładach przemysłu spożywczego, zakładach żywienia zbiorowego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach i in.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska