Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka

Wydział Technologii Żywności

 


 studia stacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - technologia żywności i żywienia
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 936

 

Kierunki pokrewne

Browarnictwo i słodownictwo (URK); dietetyka (URK); jakość i bezpieczeństwo żywności (URK); technologia żywności i żywienie człowieka (poza URK).

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu chemii żywności, nauk technicznych, technologicznych i ekonomicznych oraz żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności oraz projektowania produktu i zapewnienia mu wysokiej jakości. Zna zasady prawidłowego żywienia człowieka i marketingu oraz prawa żywnościowego. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywienia człowieka. Potrafi organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, oraz przeprowadzać ekonomiczną kalkulację produkcji. Umie posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Student odbywa praktykę dyplomową oraz wykonuje samodzielnie badania do swojej pracy dyplomowej, której tematykę często stanowi rzeczywisty problem, z jakimi borykają się producenci żywności i firmy z tej branży. Dzięki temu nie tylko ma możliwość zweryfikowania swojej wiedzy i umiejętności oraz skonfrontowania ich z oczekiwaniami pracodawcy, ale też musi nauczyć się myśleć przekrojowo, poszukiwać informacji niezbędnych do rozwiązywania problemów oraz przewidywać konsekwencje swoich działań.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka jest przygotowany do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach i zakładach przemysłu spożywczego, w tym zakładach zajmujących się produkcją, przechowywaniem i dystrybucją żywności. Absolwenci znajdują zatrudnienie jako specjaliści do spraw technologii żywności; pracują w laboratoriach kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, jednostkach kontrolno-pomiarowych, instytucjach urzędowej kontroli żywności, ale też zakładają własne firmy zajmujące się wytwarzaniem lub dystrybucją żywności. Absolwenci mogą też znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego).

 


 studia niestacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - technologia żywności i żywienia
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 592

 

Kierunki pokrewne

Browarnictwo i słodownictwo (URK); dietetyka (URK); jakość i bezpieczeństwo żywności (URK); technologia żywności i żywienie człowieka (poza URK).

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska