Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

 Rodzaj studiów:

studia II stopnia - inżynierskie trwają 1,5 roku (3 semestry) – zajęcia prowadzone są w wymiarze 900 godzin.

Forma:

studia stacjonarne

Profil absolwenta:

Wiedza

Absolwent kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami ma pogłębioną wiedzę dotyczącą technicznych zadań inżynierskich i kształtowania środowiska w zakresie kierunku OZEiGO. Posiada podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu OZEiGO obejmującą projektowe zadania inżynierskie dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, oraz z zakresu gospodarki odpadami. Ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną i prawną niezbędną dorozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej dostosowaną do kierunku OZEiGO, w tym rozszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich. Posiada wiedzę dotyczącą eksploatacji oraz niezawodności maszyn i urządzeń w odniesieniu do kierunku OZEiGO, Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę właściwą dla kierunku OZEiGO.

Umiejętności

Absolwent kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami dokonuje samodzielnie wszechstronnej analizy procesów typowych dla kierunku OZEiGO, potrafi je zoptymalizować wykorzystując metody analityczne i symulacyjne. Ocenia wady i zalety podejmowanych działań inżynierskich, w tym ich oryginalność. Potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne(środowiskowe, ekonomiczne, prawne) podejmowanych działań inżynierskich. W pracy zawodowej stosuje zasady BHP. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne (urządzeń, obiektów, systemów) wykorzystywane przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz przy zagospodarowywaniu odpadów. Identyfikuje i formułuje specyfikację zadania inżynierskiego charakterystycznego dla OZEiGO, samodzielnie i wszechstronnie analizuje zjawiska wpływające na produkcję energii ze źródeł odnawialnych i wpływ gospodarki odpadami na środowisko przyrodnicze. Potrafi zaplanować i nadzorować zadania obsługowe maszyn, urządzeń i systemów technicznych dla zapewnienia ich niezawodnej eksploatacji.

Kompetencje

Absolwent kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu. Rozumie pozatechniczny aspekt i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego (posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia niekorzystnych skutków wykonywanej działalności w zakresie OZEiGO).

 

Specjalności:

Odnawialne źródła energii

Gospodarka odpadami

Szczegółowe informacje dotyczące programu kształcenia, wykaz przedmiotów oraz ich wymiar godzinowy na poszczególnych specjalnościach i latach studiów zamieszczone są na stronie internetowej wydziału wipie.ur.krakow.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska