Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 studia stacjonarne II stopnia 

Liczba semestrów

3

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina wiodąca

inżynieria mechaniczna

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

magister inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

90

Łączna liczba godzin zajęć

950

Przedmioty obowiązkowe

Język obcy; matematyka stosowana; metodologia badań naukowych i proseminarium; inżynieria odzysku odpadów; systemy informatyczne; projektowanie systemów technicznych; ochrona własności intelektualnej; projektowanie i eksploatacja systemów energetyki odnawialnej; zarządzanie jakością; negocjacje menadżerskie i zarządzanie kadrami; zarządzanie projektem i innowacjami; inżynieria systemów, symulacja i optymalizacja; organizacja i ekonomika systemów produkcji.

Przedmioty fakultatywne

Zagrożenie i bezpieczeństwo (bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo środowiska).

Dla specjalności Odnawialne źródła energii: inżynieria wytwarzania energii z biomasy; rynek energii odnawialnej; projektowanie centrów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych; zarządzanie i sterowanie energią w obiektach; audyt energetyczny procesów produkcyjnych; diagnostyka systemów energii odnawialnej; cyfrowa analiza obrazu; koszty produkcji energii odnawialnej;

Dla specjalności Gospodarka odpadami: alternatywne metody gospodarki odpadami; rekultywacja terenów zdegradowanych i przyrodnicze wykorzystanie odpadów; zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i kształtowanie środowiska; robotyzacja procesów technologicznych; systemy utrzymania ruchu na liniach technologicznych; ocena oddziaływania inwestycji GO na środowisko; kontrola przepływu odpadów; koszty przetwarzania odpadów;

Dla specjalności Systemy energetyczne w budynkach: ochrona cieplna budynków; projektowanie i eksploatacja systemów energetycznych w budynkach; integrowane systemy sterowania w budynkach; audyt i certyfikacja energetyczna; ekonomiczne aspekty wykorzystania OZE; ocena oddziaływania inwestycji OZE na środowisko

Specjalności

Odnawialne źródła energii,

Gospodarka odpadami,

Systemy energetyczne w budynkach.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów magisterskich na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami posiada specjalistyczną i interdyscyplinarną wiedzę techniczną, która pozwala na rozwiązywanie zadań projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych i kierowniczych w zakresie studiowanego kierunku. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą technicznych zadań inżynierskich i kształtowania środowiska oraz ekonomiczną i prawną, niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, dostosowaną do kierunku OZEiGO. Posiada wiedzę dotyczącą eksploatacji oraz niezawodności maszyn i urządzeń w odniesieniu do kierunku OZEiGO, zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, dokonuje samodzielnie wszechstronnej analizy procesów typowych dla kierunku OZEiGO oraz potrafi je zoptymalizować, wykorzystując metody analityczne i symulacyjne. Potrafi również dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne podejmowanych działań inżynierskich, dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne urządzeń, obiektów, systemów, wykorzystywane przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz przy zagospodarowywaniu odpadów. Samodzielnie i wszechstronnie analizuje zjawiska wpływające na produkcję energii ze źródeł odnawialnych i wpływ gospodarki odpadami na środowisko przyrodnicze. Potrafi zaplanować i nadzorować zadania obsługowe maszyn, urządzeń i systemów technicznych dla zapewnienia ich niezawodnej eksploatacji.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku OZEiGO uzyskuje kwalifikacje zawodowe z zakresu nauk technicznych - inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska i energetyka. Może uzyskać uprawnienia państwowe audytora - certyfikatora energetycznego budynków, kierownika składowiska, kierownika spalarni, montera instalacji OZE oraz SEP G1 i G2, w wyniku zaliczenia egzaminu państwowego. Absolwent może korzystać również z funduszy unijnych na założenie i rozwój własnej dzialalności gospodarczej.

Absolwent II stopnia posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu oceny cieplnej budynków oraz obiektów użyteczności publicznej (audyt energetyczny), efektywności energetycznej źródeł ciepła, sieci przesyłowych oraz odbiorników energii, a także systemów grzewczych, chłodniczych, wentylacji i klimatyzacji, na potrzeby kompleksowej oceny energetycznej budynków. Ponadto ma szeroką wiedzę o ocenach ekologicznych (LCA), alternatywnych metodach zagospodarowania odpadów oraz kontroli przepływu odpadów (BDO).

Możliwości zatrudnienia

·         Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest przygotowana do pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, projektowych i doradczych, zajmujących się zagadnieniami zagospodarowania odpadów i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Absolwent znajdzie zatrudnienie w firmach z sektora energetyki, gospodarki odpadami oraz gospodarki komunalnej, zajmujących się projektowaniem i eksploatacją instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz zagospodarowania odpadów, a także w firmach konsultingowych i doradczych w zakresie OZEiGO. Ma możliwość podjęcia pracy również w instytucjach naukowo-badawczych, jednostkach samorządu terytorialnego i organizacjach pozarządowych. Przykładowe miejsca/stanowiska pracy to specjalista ds.: odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, gospodarki cyrkularnej, audytu energetycznego budynków oraz pracownik Urzędu Gminy, Starostwa i Urzędu Marszałkowskiego w referatach m.in: ochrony środowiska, rolnictwa, energetyki, pracownik firm projektowych z zakresu technologii OZE i GO, doradca z zakresu OZE i GO oraz kierownik instalacji do zagospodarowania odpadów (biogazownia, kompostownia, instalacja MBP).

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Kierunki pokrewne

Biogospodarka; energetyka; gospodarka przestrzenna; inżynieria chemiczna i procesowa; inżynieria odnawialnych źródeł energii; inżynieria środowiska; jakość i bezpieczeństwo środowiska; ochrona środowiska; odnawialne źródła energii; rolnictwo; technologia chemiczna.

 

  studia niestacjonarne II stopnia 

Liczba semestrów

3

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina wiodąca

inżynieria mechaniczna

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

magister inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

90

Łączna liczba godzin zajęć

600

Przedmioty obowiązkowe

Język obcy; matematyka stosowana; metodologia badań naukowych i proseminarium; inżynieria odzysku odpadów; systemy informatyczne; projektowanie systemów technicznych; ochrona własności intelektualnej; projektowanie i eksploatacja systemów energetyki odnawialnej; zarządzanie jakością; negocjacje menadżerskie i zarządzanie kadrami; zarządzanie projektem i innowacjami; inżynieria systemów, symulacja i optymalizacja; organizacja i ekonomika systemów produkcji;

Przedmioty fakultatywne

Zagrożenie i bezpieczeństwo (bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo środowiska).

Dla specjalności Odnawialne źródła energii: inżynieria wytwarzania energii z biomasy; rynek energii odnawialnej; projektowanie centrów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych; zarządzanie i sterowanie energią w obiektach; audyt energetyczny procesów produkcyjnych; diagnostyka systemów energii odnawialnej; cyfrowa analiza obrazu; koszty produkcji energii odnawialnej;

Dla specjalności Gospodarka odpadami: alternatywne metody gospodarki odpadami; rekultywacja terenów zdegradowanych i przyrodnicze wykorzystanie odpadów; zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i kształtowanie środowiska; robotyzacja procesów technologicznych; systemy utrzymania ruchu na liniach technologicznych; ocena oddziaływania inwestycji GO na środowisko; kontrola przepływu odpadów; koszty przetwarzania odpadów; 

Dla specjalności Systemy energetyczne w budynkach: ochrona cieplna budynków; projektowanie i eksploatacja systemów energetycznych w budynkach; integrowane systemy sterowania w budynkach; audyt i certyfikacja energetyczna; ekonomiczne aspekty wykorzystania OZE; ocena oddziaływania inwestycji OZE na środowisko;

Specjalności

Odnawialne źródła energii,

Gospodarka odpadami,

Systemy energetyczne w budynkach.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Kierunki pokrewne

Biogospodarka; energetyka; gospodarka przestrzenna; inżynieria chemiczna i procesowa; inżynieria odnawialnych źródeł energii; inżynieria środowiska; jakość i bezpieczeństwo środowiska; ochrona środowiska; odnawialne źródła energii; rolnictwo; technologia chemiczna.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska