Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


 studia stacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria mechaniczna
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 950

 

Kierunki pokrewne

Biogospodarka; energetyka; gospodarka przestrzenna; inżynieria chemiczna i procesowa; inżynieria odnawialnych źródeł energii; inżynieria środowiska; jakość i bezpieczeństwo środowiska; ochrona środowiska; odnawialne źródła energii; rolnictwo; technologia chemiczna.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów magisterskich na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami posiada specjalistyczną i interdyscyplinarną wiedzę techniczną, która pozwala na rozwiązywanie zadań projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych i kierowniczych w zakresie studiowanego kierunku. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą technicznych zadań inżynierskich i kształtowania środowiska oraz ekonomiczną i prawną, niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, dostosowaną do kierunku OZEiGO. Posiada wiedzę dotyczącą eksploatacji oraz niezawodności maszyn i urządzeń w odniesieniu do kierunku OZEiGO, zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, dokonuje samodzielnie wszechstronnej analizy procesów typowych dla kierunku OZEiGO oraz potrafi je zoptymalizować, wykorzystując metody analityczne i symulacyjne. Potrafi również dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne podejmowanych działań inżynierskich, dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne urządzeń, obiektów, systemów, wykorzystywane przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz przy zagospodarowywaniu odpadów. Samodzielnie i wszechstronnie analizuje zjawiska wpływające na produkcję energii ze źródeł odnawialnych i wpływ gospodarki odpadami na środowisko przyrodnicze. Potrafi zaplanować i nadzorować zadania obsługowe maszyn, urządzeń i systemów technicznych dla zapewnienia ich niezawodnej eksploatacji.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku OZEiGO uzyskuje kwalifikacje zawodowe z zakresu nauk technicznych - inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska i energetyka. Może uzyskać uprawnienia państwowe audytora - certyfikatora energetycznego budynków, kierownika składowiska, kierownika spalarni, montera instalacji OZE oraz SEP G1 i G2, w wyniku zaliczenia egzaminu państwowego. Absolwent może korzystać również z funduszy unijnych na założenie i rozwój własnej dzialalności gospodarczej.

Absolwent II stopnia posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu oceny cieplnej budynków oraz obiektów użyteczności publicznej (audyt energetyczny), efektywności energetycznej źródeł ciepła, sieci przesyłowych oraz odbiorników energii, a także systemów grzewczych, chłodniczych, wentylacji i klimatyzacji, na potrzeby kompleksowej oceny energetycznej budynków. Ponadto ma szeroką wiedzę o ocenach ekologicznych (LCA), alternatywnych metodach zagospodarowania odpadów oraz kontroli przepływu odpadów (BDO).

Możliwość zatrudnienia

Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest przygotowana do pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, projektowych i doradczych, zajmujących się zagadnieniami zagospodarowania odpadów i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Absolwent znajdzie zatrudnienie w firmach z sektora energetyki, gospodarki odpadami oraz gospodarki komunalnej, zajmujących się projektowaniem i eksploatacją instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz zagospodarowania odpadów, a także w firmach konsultingowych i doradczych w zakresie OZEiGO. Ma możliwość podjęcia pracy również w instytucjach naukowo-badawczych, jednostkach samorządu terytorialnego i organizacjach pozarządowych. Przykładowe miejsca/stanowiska pracy to specjalista ds.: odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, gospodarki cyrkularnej, audytu energetycznego budynków oraz pracownik Urzędu Gminy, Starostwa i Urzędu Marszałkowskiego w referatach m.in: ochrony środowiska, rolnictwa, energetyki, pracownik firm projektowych z zakresu technologii OZE i GO, doradca z zakresu OZE i GO oraz kierownik instalacji do zagospodarowania odpadów (biogazownia, kompostownia, instalacja MBP).

 


 studia niestacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina wiodąca - inżynieria mechaniczna
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 600

 

Kierunki pokrewne

Biogospodarka; energetyka; gospodarka przestrzenna; inżynieria chemiczna i procesowa; inżynieria odnawialnych źródeł energii; inżynieria środowiska; jakość i bezpieczeństwo środowiska; ochrona środowiska; odnawialne źródła energii; rolnictwo; technologia chemiczna.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Program studiów

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska