Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 


 studia stacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 861

 

Kierunki pokrewne

Ogrodnictwo; rolnictwo; zielarstwo i fitopatologia; zielarstwo i terapie roślinne; zielarstwo.

 Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Przedmioty obowiązkowe

Regionalizm dziedzictwa kulturowego Polski i Europy; statystyka i doświadczalnictwo; biologia molekularna; analiza źródeł etnobotanicznych; rośliny lecznicze w fitocenozach; ochrona zasobów genowych roślin leczniczych; grzyby lecznicze; podstawy biznesu; język obcy; doradztwo i rzeczoznawstwo; produkty pszczele; produkty roślinne w kosmetyce; produkty roślinne w profilaktyce chorób dieto zależnych; rośliny trujące; biologia kwitnienia roślin leczniczych; praktikum z technologii roślin leczniczych; toksykologia z elementami ekotoksykologii; bezpieczeństwo surowców roślinnych.

 

Przedmioty fakultatywne

Ogrodnictwo miejskie; owady w służbie człowieka; historia sztuki; antyoksydacyjne właściwości roślin leczniczych; jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności; kultury tkankowe roślin leczniczych i prozdrowotnych; analiza i wizualizacja danych doświadczalnych; gatunki obce i inwazyjne; integrowana ochrona roślin ogrodniczych; komputerowa analiza wyników; embriologia eksperymentalna roślin.

 

Specjalności

brak

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent z tytułem magister inżynier technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych posiada rozszerzoną wiedzę przyrodniczą, potrafi prowadzić działalność w zakresie technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych połączoną z dbałością o zachowanie bioróżnorodności w ekosystemach naturalnych i agrocenozach oraz z troską o zrównoważony rozwój obszarów życia i działalności rolniczej. Planuje, dobiera i modyfikuje technologie i techniki w celu uzyskania surowca i produktu roślinnego odpowiadającego wymaganiom rynkowym. Posiada zaawansowaną znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych metod analitycznych do oceny jakości surowców roślinnych oraz kontroli ich bezpieczeństwa na wszystkich etapach produkcji, przechowywania, przetwarzania i wprowadzania na rynek. Ocenia rolę roślin leczniczych i prozdrowotnych w racjonalnym żywieniu i potrafi je wykorzystać w zbilansowanej diecie. Ma kompetencje do podejmowania zadań doradcy w zakresie technologii roślin leczniczych. Rozumie potrzebę przestrzegania standardów etycznych i wartości leżących u podstaw działalności zawodowej.

 

Możliwość zatrudnienia

Magister inżynier technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy specjalisty lub doradcy w sektorze produkcji, towaroznawstwa, przetwarzania i marketingu surowców roślinnych, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmakologicznym. Może podjąć pracę w jednostkach dokonujących oceny jakości surowców i końcowych produktów zielarskich, gdyż potrafi weryfikować surowce roślinne pod kątem zawartości i składu ilościowego i jakościowego związków czynnych.

Kompetencje absolwenta umożliwiają podjęcie działalności w organizacjach służących doradztwu rolniczemu, promowaniu zdrowia i poprawy jakości życia, a także pozyskiwaniu funduszy na rzecz takiej działalności. Może popularyzować wiedzę o właściwościach ziół i roślin leczniczych w mediach, prowadzić kursy, seminaria oraz warsztaty. Posiada również kwalifikacje do podjęcia pracy w jednostkach naukowo-badawczych.

 


 studia niestacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 522

 

Kierunki pokrewne

Ogrodnictwo; rolnictwo; zielarstwo i fitopatologia; zielarstwo i terapie roślinne; zielarstwo.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Przedmioty obowiązkowe

Biologia molekularna; analiza źródeł etnobotanicznych; grzyby lecznicze; ochrona zasobów genowych roślin leczniczych; statystyka i doświadczalnictwo; rośliny lecznicze w fitocenozach; regionalizm dziedzictwa kulturowego Polski i Europy; podstawy biznesu; doradztwo i rzeczoznawstwo; produkty pszczele; produkty roślinne w kosmetyce; produkty roślinne w profilaktyce chorób dieto zależnych; rośliny trujące; biologia kwitnienia roślin leczniczych; praktikum z technologii roślin leczniczych; toksykologia z elementami ekotoksykologii; bezpieczeństwo surowców roślinnych; język obcy.

 

Przedmioty fakultatywne

Ogrodnictwo miejskie; owady w służbie człowieka; historia sztuki; antyoksydacyjne właściwości roślin leczniczych; jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności; kultury tkankowe roślin leczniczych i prozdrowotnych; analiza i wizualizacja danych doświadczalnych; gatunki obce i inwazyjne; integrowana ochrona roślin ogrodniczych; komputerowa analiza wyników; historia sztuki; embriologia eksperymentalna roślin; pestycydy i technika ochrony.

 

Specjalności

brak

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska