Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

Rodzaj studiów:

studia II stopnia (magisterskie) trwają 1,5 roku (3 semestry)

Profil studiów:

ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta:

 

absolwent II stopnia kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych w oparciu o rozszerzoną wiedzę przyrodniczą, potrafi prowadzić działalność w zakresie technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych, połączoną z dbałością o zachowanie bioróżnorodności w ekosystemach naturalnych i agrocenozach oraz troską o zrównoważony rozwój obszarów życia i działalności rolniczej. Planuje, dobiera i modyfikuje technologie i techniki w celu uzyskania surowca i produktu roślinnego odpowiadającego wymaganiom rynkowym. Posiada zaawansowaną znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych metod analitycznych do oceny jakości surowców roślinnych oraz kontroli ich bezpieczeństwa na wszystkich etapach produkcji, przechowywania, przetwarzania i wprowadzania na rynek. Ocenia rolę roślin leczniczych i prozdrowotnych w racjonalnym żywieniu i potrafi je wykorzystać w zbilansowanej diecie. Ma kompetencje do podejmowania zadań doradcy w zakresie technologii roślin leczniczych. Rozumie potrzebę przestrzegania standardów etycznych i wartości leżących u podstaw działalności zawodowej. Posługuje się w mowie i piśmie językiem obcym na poziomie biegłości co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem specjalistycznym.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy specjalisty lub doradcy w sektorze produkcji, towaroznawstwa, przetwarzania i marketingu surowców roślinnych, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmakologicznym. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach biotechnologicznych i analitycznych, wykorzystujących nowoczesne metody badania surowca roślinnego. Kompetencje absolwenta umożliwiają podjęcie działalności w organizacjach służących promowaniu zdrowia i poprawy jakości życia, a także pozyskiwaniu funduszy na rzecz takiej działalności. Posiada kwalifikacje do kontynuowania kształcenia na studiach III stopnia lub podjęcia pracy w jednostkach naukowo-badawczych.

Kierunki pokrewne:

ogrodnictwo,
rolnictwo,
ochrona zdrowia roślin,
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna.

 

Program kształcenia:

Przedmioty objęte planem studiów magisterskich podzielone są na następujące grupy:

przedmioty kształcenia ogólnego: przedmioty humanistyczne, rozwój kultury i sztuki regionu, język obcy oraz wychowanie fizyczne;

przedmioty podstawowe: statystyka i doświadczalnictwo oraz biologia molekularna;

przedmioty kierunkowe podzielono na trzy bloki tematyczne:

„Bioróżnorodność roślin leczniczych”, „Zaawansowane aspekty technologii roślin leczniczych” oraz „Jakość i bezpieczeństwo surowców leczniczych”. W ramach bloku Bioróżnorodność roślin leczniczych realizowane są przedmioty dotyczące m.in. analizy źródeł etnobotanicznych, różnorodności i właściwości leczniczych metabolitów wtórnych, zasobów genowych i roślin leczniczych w fitocenozach. W obrębie bloku Zaawansowane aspekty technologii roślin leczniczych studenci poprzez kontakt z producentami i przetwórcami roślin leczniczych, zapoznają się z aktualnymi rozwiązaniami, kierunkami rozwoju rynku roślin i surowców leczniczych. W bloku: Jakość i bezpieczeństwo surowców leczniczych przewidziane są przedmioty dotyczące bezpieczeństwa mikrobiologicznego surowców roślinnych oraz wpływu produktów roślinnych na zdrowie człowieka.

Przedmioty do wyboru.

Studia II stopnia obejmują łącznie 808 godzin dydaktycznych. Przedmioty kształcenia ogólnego obejmują 129 godzin. Przedmioty podstawowe obejmują 60 godzin. Przedmioty kierunkowe realizowane są w wymiarze 390 godzin.

Seminarium dyplomowe i praca magisterska obejmują 60 godzin. Przedmioty do wyboru stanowią 120 godzin. Na II stopniu kształcenia studenci odbywają 4 tygodniowa praktykę dyplomową.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska