Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 


 studia stacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 861

 

Kierunki pokrewne

Ogrodnictwo; rolnictwo; zielarstwo i fitopatologia; zielarstwo i terapie roślinne; zielarstwo.

 Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Program studiów

Specjalności

brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent z tytułem magister inżynier technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych posiada rozszerzoną wiedzę przyrodniczą, potrafi prowadzić działalność w zakresie technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych połączoną z dbałością o zachowanie bioróżnorodności w ekosystemach naturalnych i agrocenozach oraz z troską o zrównoważony rozwój obszarów życia i działalności rolniczej. Planuje, dobiera i modyfikuje technologie i techniki w celu uzyskania surowca i produktu roślinnego odpowiadającego wymaganiom rynkowym. Posiada zaawansowaną znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych metod analitycznych do oceny jakości surowców roślinnych oraz kontroli ich bezpieczeństwa na wszystkich etapach produkcji, przechowywania, przetwarzania i wprowadzania na rynek. Ocenia rolę roślin leczniczych i prozdrowotnych w racjonalnym żywieniu i potrafi je wykorzystać w zbilansowanej diecie. Ma kompetencje do podejmowania zadań doradcy w zakresie technologii roślin leczniczych. Rozumie potrzebę przestrzegania standardów etycznych i wartości leżących u podstaw działalności zawodowej.

Możliwość zatrudnienia

Magister inżynier technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy specjalisty lub doradcy w sektorze produkcji, towaroznawstwa, przetwarzania i marketingu surowców roślinnych, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmakologicznym. Może podjąć pracę w jednostkach dokonujących oceny jakości surowców i końcowych produktów zielarskich, gdyż potrafi weryfikować surowce roślinne pod kątem zawartości i składu ilościowego i jakościowego związków czynnych.

Kompetencje absolwenta umożliwiają podjęcie działalności w organizacjach służących doradztwu rolniczemu, promowaniu zdrowia i poprawy jakości życia, a także pozyskiwaniu funduszy na rzecz takiej działalności. Może popularyzować wiedzę o właściwościach ziół i roślin leczniczych w mediach, prowadzić kursy, seminaria oraz warsztaty. Posiada również kwalifikacje do podjęcia pracy w jednostkach naukowo-badawczych.

 


 studia niestacjonarne drugiego stopnia


Liczba semestrów - 3
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 90
Łączna liczba godzin zajęć - 522

 

Kierunki pokrewne

Ogrodnictwo; rolnictwo; zielarstwo i fitopatologia; zielarstwo i terapie roślinne; zielarstwo.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 

Program studiów

Specjalności

brak

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska