Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 


 studia stacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 4
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 120
Łączna liczba godzin zajęć - 1149

 

Kierunki pokrewne

Architektura krajobrazu; bioinżynieria; biologia; biotechnologia; gospodarka przestrzenna; inżynieria środowiska; jakość i bezpieczeństwo żywności; leśnictwo; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; ochrona środowiska; rolnictwo; technologia chemiczna; towaroznawstwo; zarządzanie środowiskiem przyrodniczym; zootechnika.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Przedmioty obowiązkowe

Metrologia i próbobiorstwo; ochrona środowiska przed czynnikami fizycznymi; chemia środowiska; pracownia inżynierska; zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój; kultura fizyczna; warsztaty kreatywności; kultura, sztuka i tradycja regionu; problemy antropopresji współczesnego świata; polityka ekologiczna państwa; statystyka; ryzyko w środowisku; metodologia badań naukowych; gospodarowanie na obszarach kryzysowych; finansowe instrumenty realizacji zadań prośrodowiskowych; audyty i normy środowiskowe; gospodarka obiegowa; substancje szkodliwe i odpady niebezpieczne; retardacja zużycia zasobów środowiska; planowanie przestrzenne; edukacja ekologiczna; gospodarowanie na obszarach chronionych; ekotoksykologia.

 

Przedmioty fakultatywne

Gatunki obce i inwazyjne w środowisku; BHP w ochronie środowiska; biologiczne przetwarzanie odpadów; organizmy modelowe; laboratorium akredytowane i dobre praktyki laboratoryjne; metody badań środowiskowych; bioróżnorodność; konwencje klimatyczne i handel emisją; podstawy przedsiębiorczości; analiza instrumentalna; modelowanie procesów w środowisku; bioinżynieria środowiska; przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych; historia XX w.; ekotoksykologia; systemy globalnego monitoringu i bezpieczeństwa; utrzymanie terenów zielonych; podstawy przedsiębiorczości; retardacja zużycia zasobów środowiska; planowanie przestrzenne; przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych

 

Specjalności

Zarządzanie środowiskiem,
Analityka środowiskowa.

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska II stopnia ma zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych oraz związanych z ochroną środowiska, systemu prawnego ochrony środowiska, uwarunkowań środowiskowych inwestycji oraz instrumentów finansowych w ochronie środowiska. Zna zasady, sposoby oraz dobre praktyki w zakresie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania środowiskiem i jakością badań oraz prowadzenia audytów. Ponadto posiada znajomość nowoczesnych technologii stosowanych w gospodarce obiegowej. Ma zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresie oceny jakości poszczególnych elementów środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy instrumentalnej (specjalność analityka środowiska). Absolwent posiada umiejętność szacowania ryzyka zdrowotnego i ekologicznego, podejmowania decyzji w sytuacjach podwyższonego ryzyka oraz wprowadzania działań zapobiegawczych. Zdobyta wiedza pozwala mu na zrównoważone i bezpieczne gospodarowanie na tenarach chronionych oraz kryzysowych (specjalność zarządzanie środowiskiem). Potrafi opracowywać i zarządzać dokumentacją środowiskową i laboratoryjną oraz szacować efektywność działań prośrodowiskowych różnych organizacji. Absolwent zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o środowisku oraz zarządzania. Ponadto ma zaawansowaną wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej oraz kierowania zespołem ludzkim. Studia przygotowują specjalistów, którzy podejmują w praktyce działania (kontrolne, menadżerskie, wdrożeniowe, technologiczne, badawcze) mające na celu zmniejszenie zanieczyszczeń różnych elementów środowiska oraz zminimalizowanie ich uciążliwości i szkodliwości dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia i życia człowieka.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwent może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych i komunalnych; w firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych i utylizacją oraz składowaniem odpadów i innych; przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących obiekty i urządzenia z zakresu inżynierii i ochrony środowiska; firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem z zakresu kształtowania, ochrony i zarządzania środowiskiem; instytucjach i urzędach administracji rządowej lub samorządowej (m.in. w inspektoratach ochrony środowiska); fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z ochroną środowiska; jednostkach sporządzających oceny oddziaływania na środowisko i ekspertyzy związane z racjonalnym kształtowaniem i gospodarowaniem zasobami środowiska. Absolwent kierunku może również prowadzić własną działalnośc gospodarczą zwiazana z ochroną i kształtowaniem środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rolniczego.

 

 

 studia niestacjonarne II stopnia


Liczba semestrów - 4
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - magister
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 120
Łączna liczba godzin zajęć - 725

 

Kierunki pokrewne

Architektura krajobrazu; bioinżynieria; biologia; biotechnologia; gospodarka przestrzenna; inżynieria środowiska; jakość i bezpieczeństwo żywności; leśnictwo; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; ochrona środowiska; rolnictwo; technologia chemiczna; towaroznawstwo; zarządzanie środowiskiem przyrodniczym; zootechnika.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

 

Przedmioty obowiązkowe

Metrologia i próbobiorstwo; ochrona środowiska przed czynnikami fizycznymi; chemia środowiska; pracownia inżynierska; zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój; agrochemikalia w środowisku; kultura fizyczna; warsztaty kreatywności; kultura, sztuka i tradycja regionu; problemy antropopresji współczesnego świata; polityka ekologiczna państwa; statystyka; język obcy; metodologia badań naukowych; gospodarowanie na obszarach kryzysowych; finansowe instrumenty realizacji zadań prośrodowiskowych; audyty i normy środowiskowe; gospodarka obiegowa; substancje szkodliwe i odpady niebezpieczne; retardacja zużycia zasobów środowiska; planowanie przestrzenne; ekotoksykologia; edukacja ekologiczna i udział społeczeństwa w ochronie środowiska; ryzyko w środowisku.

 

Przedmioty fakultatywne

Gatunki obce i inwazyjne w środowisku; BHP w ochronie środowiska; laboratorium akredytowane i dobre praktyki laboratoryjne; metody badań środowiskowych; bioróżnorodność; konwencje klimatyczne i handel emisją; podstawy przedsiębiorczości; analiza instrumentalna; modelowanie procesów w środowisku; ekotoksykologia; przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych; historia XX wieku; bioinżynieria środowiska; utrzymanie terenów zielonych; systemy globalnego monitoringu i bezpieczeństwa; gospodarowanie na obszarach chronionych; organizmy modelowe; biologiczne przetwarzanie odpadów; gospodarowanie na obszarach chronionych.

 

Specjalności

Zarządzanie środowiskiem;
Analityka środowiskowa

 

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska