KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

KIERUNEK: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Wydział Technologii Żywności

STUDIA II STOPNIA – magisterskie

Rodzaj studiów:

Studia II stopnia, magisterskie, trwają 3 semestry. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera.

Forma:

Studia stacjonarne

Profil absolwenta:

Absolwent kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności posiada wiedzę z zakresu nauk technicznych, technologicznych, biologicznych i ekonomicznych. Jest przygotowany do wdrażania oraz nadzorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach. Ma umiejętności w zakresie oceny jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy sensorycznej i instrumentalnej. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności oraz w sterowaniu procesami technologicznymi. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Program kształcenia :

Przedmioty objęte planem studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, w ogólnej liczbie 954 godzin podzielone są na wyszczególnione poniżej grupy:

Grupa przedmiotów treści podstawowych oraz kształcenia ogólnego: informatyka stosowana, wychowanie fizyczne, logistyka w łańcuchu żywnościowym oraz rolnictwo zintegrowane, ekologiczne i biodynamiczne a bezpieczeństwo żywności, zajęcia z zakresu kultury, sztuki i tradycji regionu, przedmiot z zakresu bezpieczeństwa państwa, przedmiot z zakresu nauk społecznych.

Grupa przedmiotów treści kierunkowych: standaryzacja, monitoring i atestacja żywności, systemy zarządzania w laboratoriach badawczych, współczesne trendy w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności. Grupa przedmiotów kierunkowych do wyboru (elektywów) koncentruje się w obrębie zagadnień z zakresu nowych trendów w analityce żywności, a także kształtowania jakości żywności oraz badania autentyczności żywności.

Współczesne trendy w kształtowaniu oraz zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności na studiach stacjonarnych, II stopnia, obejmują grupy przedmiotów specjalistycznych, w ramach poszczególnych specjalizacji.

Plan i program studiów na kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności obejmuje także realizację praktyk wakacyjnych po pierwszym semestrze studiów II stopnia. Studenci mają również możliwość wyjazdów, w ramach wymiany, na studia i praktyki do innych uczelni krajowych i zagranicznych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor   Polityka cookies