JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - KIERUNEK WETERYNARIA

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

 


 stacjonarne jednolite studia magisterskie


Liczba semestrów - 11
Profil - praktyczny
Dziedzina - nauki weterynaryjne
Dyscyplina wiodąca - weterynaria
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - lekarz weterynarii
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 368
Łączna liczba godzin zajęć - 5579

 

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona: (poziom rozszerzony – minimum 30%, waga 4) z biologii i chemii oraz (poziom podstawowy lub rozszerzony, waga 1) z matematyki i j. obcego do wyboru spośród: j. angielskiego, j. francuskiego, j. hiszpańskiego, j. łacińskiego i kultury antycznej, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. włoskiego

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Maksymalne wyniki dla laureatów olimpiad: wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku weterynaria, wiedzy o żywieniu i żywności, biologicznej, chemicznej, matematycznej, j. angielskiego, j. białoruskiego, j. francuskiego, j. hiszpańskiego, j. łacińskiego i kultury antycznej, j. niemieckiego.

Maksymalny wynik dla przedmiotu biologia dla finalistów olimpiad: wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku weterynaria, wiedzy o żywieniu i żywności, biologicznej.
Maksymalny wynik dla przedmiotu chemia dla finalistów olimpiad: wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku weterynaria, chemicznej.
Maksymalny wynik dla przedmiotu matematyka dla finalistów olimpiady matematycznej.
Maksymalny wynik dla języka obcego dla finalistów olimpiad j. angielskiego, j. białoruskiego, j. francuskiego, j. hiszpańskiego, j. łacińskiego i kultury antycznej, j. niemieckiego.

Maksymalne wyniki dla uczestników i medalistów dla międzynarodowych olimpiad: biologicznej, chemicznej, matematycznej.

Maksymalne wyniki w konkursie prac młodych naukowców Unii Europejskiej dla laureatów polskich eliminacji, uczestników finałów międzynarodowych, zwycięsców finałów międzynarodowych.

Program studiów

Staże kliniczne

choroby koni;
choroby zwierząt gospodarskich;
choroby psów i kotów;
choroby ptaków

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

W wyniku odbytych studiów absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Absolwent studiów na kierunku weterynaria otrzymuje dyplom lekarza weterynarii (stanowiący podstawę do uzyskania prawa wykonywania zawodu) zezwalający na prowadzenie prywatnej praktyki weterynaryjnej, pracę w zakładach i placówkach weterynaryjnych, w tym Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Absolwent nabywa wiedzę z zakresu nauk weterynaryjnych – zgodnie z wymaganiami określonymi w: ustawie o zawodzie lekarza weterynarii , Inspekcji Weterynaryjnej, ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawie o ochronie zwierząt, prawie farmaceutycznym, a także prawie Unii Europejskiej – oraz posiada umiejętności wykonywania zawodu lekarza weterynarii z zachowaniem zasad etyki i deontologii weterynaryjnej.

Możliwość zatrudnienia

Absolwenci mogą podejmować pracę w klinikach weterynaryjnych, w laboratoriach diagnostycznych, uczelniach i instytutach badawczych, względnie też kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Lekarze weterynarii są również zatrudniani w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Farmaceutycznej. Przed absolwentami kierunku weterynaria stoją także możliwości zatrudnienia za granicą, w tym w organizacjach międzynarodowych (FAO, WHO, WTO i temu podobnych) oraz agendach Unii Europejskiej – szczególnie w Dyrekcji Generalnej Zdrowie i Ochrona Konsumenta oraz Europejskim Biurze ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Numer kontaktowy do Komisji Rekrutacyjnej

tel. 502 103 829

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska