Oferta Dydaktyczna

Organizacja roku akademickiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Załącznik do
Zarządzenia Rektora nr 48/2022
z dnia 25.05.2022 r.

 

Organizacja roku akademickiego 2022/2023
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

1.      Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 1 października 2022 r. i kończy się 30 września 2023 r. Dzieli się na dwa semestry:

1)       zimowy - trwający od 1 października 2022 r. do 26 lutego 2023 r.

2)      letni - trwający od 27 lutego 2023 r. do 30 września 2023 r.

2.      Okres zajęć dydaktycznych odbywa się w następujących terminach:

1)      od 3 października 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.

2)      od 3 stycznia 2023 r. do 29 stycznia 2023 r.

3)      od 27 lutego 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r.

4)      od 12 kwietnia 2023 r. do 18 czerwca 2023 r.

3.      Okres zajęć dydaktycznych dla VII semestru, kończących studia I stopnia, trwa od 3 października 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.

4.      Sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

1)       sesja zimowa - trwa od 30 stycznia 2023 r. do 12 lutego 2023 r.

2)      sesja zimowa poprawkowa - trwa od 20 lutego do 26 lutego 2023 r.

3)      sesja letnia - trwa od 19 czerwca 2023 r. do 2 lipca 2023 r.

4)      sesja letnia poprawkowa - trwa od 11 września 2023 r. do 24 września 2023 r.

5.      Sesje egaminacyjne dla studentów VII semestru odbywa się w następujących terminach:

1)       sesja zimowa - trwa od 3 stycznia do 15 stycznia 2023 r.

2)       sesja zimowa poprawkowa - trwa od 16 stycznia do 22 stycznia 2023 r.

6.      Dni wolne od zajęć:

1)       wakacje zimowe - trwają od 23 grudnia 2022 r. do 2 stycznia 2023 r.

2)      zimowa przerwa międzysemestralna - trwa od 13 lutego do 19 lutego 2023 r.

3)      wakacje wiosenne - trwają od 6 kwietnia 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.

4)      letnia przerwa wakacyjna - trwa od 3 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r.

7.   Dni Rektorskie (dodatkowe dni wolne od zajęć):

1)      5 października 2022 r. (środa) - centralna uroczystość inaugurująca rok akademicki 2022/2023, która odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,

2)      13 października 2022 r. (czwartek) - Dzień Jakości Kształcenia,

3)      31 października 2022 r. (poniedziałek),

4)      2 maja 2023 r. (wtorek),

5)      9 czerwca 2023 r. (piątek)

 8.  Zajęcia na studiach niestacjonarnych są organizowane w formie dwu lub trzydniowych zjazdów, w terminach:

1)      semestr zimowy: 07-09.10.2022 r.; 21-23.10.2022 r.; 4-6.11.2022 r.; 18-20.11.2022 r.; 2-4.12.2022 r.; 16-18.12.2022 r.; 13-15.01.2023 r.,

2)      semestr letni: 03-05.03.2023 r.; 17-19.03.2023 r.; 31.03-02.04.2023 r.; 21-23.04.2023 r.; 12-14.05.2023 r.; 19-21.05.2023 r.; 02-04.06.2023 r.

Dziekan może ustalić dodatkowe terminy zjazdów, o czym informuje Prorektora ds. Kształcenia.

9. Rektor dla wszystkich studentów Uczelni, a dziekan dla studentów kierunków studiów realizowanych na wydziale, z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może dokonać zmian w podziale roku akademickiego (§ 6 ust. 7 Regulaminu studiów), w szczególności:

1)      zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu,

2)      zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru, zachowując wymiar realizowanych godzin w semestrze.

Dziekan o podjętych decyzjach informuje Prorektora ds. Kształcenia.

10. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1, wskazuje się dni pozwalające na odrobienie zajęć, włącznie z dniami ustawowo wolnymi od zajęć (sobota, niedziela). Dopuszcza się również skrócenie sesji egzaminacyjnej (§ 6 ust. 8 Regulaminu studiów).

11. Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 24 września 2023 r.

12. Wpisy na semestr zimowy roku akad. 2022/2023 wszystkich lat studiów winny być zakończone do 9 października 2022 r., a na semestr letni do 5 marca 2023 r.

13. Dni Adaptacyjne dla studentów I roku i wydziałowe inauuracje mogą odbywać się w dniach od 26 września do 30 września 2022 r.

14. Zakwaterowanie w domach studenckich URK rozpoczyna się 27 września 2022 r. i trwa do 30 wreśnia 2022 r. do godz. 15:00. Wskazany termin nie obowiązuje kandydatów, którzy będą w trakcie procesu rekrutacyjnego. Od dnia 4 października 2022 r. wolne miejsca w domach studenckich pozostają w puli rezerwowej Uczelni.

 

   Grafik w formacie pdf

   Pismo dotyczące dodatkowego dnia rektorskiego.

 

Redaktor strony: Iwona Fijałkowska