Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Technika rolnicza i leśna

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 studia stacjonarne II stopnia 

Liczba semestrów

3

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina wiodąca

inżynieria mechaniczna

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

magister inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

90

Łączna liczba godzin zajęć

950

Przedmioty obowiązkowe

Język obcy; matematyka stosowana; metodologia badań naukowych i proseminarium; komunikacja społeczna w biznesie; ochrona własności intelektualnej; systemy informatyczne; projektowanie systemów technicznych; inżynieria produkcji rolniczej; inżynieria przetwórstwa biosurowców; techniki produkcji i utrwalania żywności; negocjacje menadżerskie i zarządzanie kadrami; planowanie infrastruktury technicznej; organizacja i ekonomika systemów produkcji; modelowanie i symulacja procesów.

Przedmioty fakultatywne

Zagrożenie i bezpieczeństwo (bezpieczeństwo narodowe; cyberbezpieczeństwo; bezpieczeństwo środowiska).

Dla specjalności Mechatronika: mechatronika pojazdów i maszyn rolniczych; sterowanie i wizualizacja procesów mechatronicznych; modelowanie procesów mechatronicznych; inżynieria oprogramowania; cyfrowa analiza obrazu; niezawodność układów mechatronicznych; programowanie i symulacja systemów czasu rzeczywistego; mikrokomputery w rolnictwie.

Dla specjalności Systemy produkcji: inżynieria procesowa i aparatura PRS; zarządzanie jakością w produkcji rolniczej; komputerowe projektowanie linii technologicznych; ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja; audyt energetyczny; optymalizacja wykorzystania maszyn; systemy identyfikacji i aproksymacji przestrzennej; układy sterowania w systemach technicznych.

Specjalności

Mechatronika,

Systemy produkcji.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów magisterskich na kierunku technika rolnicza i leśna jest przygotowany do posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii biosystemów, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie problemów technicznych związanych z gospodarką żywnościową, pozażywnościową produkcją surowcową oraz infrastrukturą wsi. Posługuje się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz realizacji zadań typowych dla działalności związanej z wykorzystaniem techniki rolniczej i leśnej. Planuje i przeprowadza eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski. Przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań z obszaru techniki rolniczej i leśnej wykorzystuje metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, integruje wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz stosuje podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Potrafi zaprojektować złożone urządzenia, obiekty, systemy lub procesy związane z techniką rolniczą, leśną i przetwórstwem żywności oraz realizuje te projekty, używając właściwych metod, technik i narzędzi. Absolwent ma wiedzę z dyscyplin kierunkowych w zakresie zaawansowanego komputerowego wspomagania projektowania, sensoryki i analizy sygnałów, zaawansowanej elektroniki i dynamiki układów mechatronicznych oraz z naukowo-technicznego obszaru informatycznego w mechatronice. Zajęcia prowadzone w profesjonalnych laboratoriach, a także w formie warsztatów i wizyt studyjnych oraz odbyte staże, dają absolwentom przygotowanie do pracy we własnych gospodarstwach rolnych oraz do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych i doradczych w zakresie rolnictwa, leśnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, motoryzacji i ekoenergetyki.

Student ma możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych SEP – Grupa G1/Eksploatacja. Ponadto ma możliwość uczestniczenia w kursach zawodowych z zakresu integrowanej produkcji roślin, elektrotechniki i aparatury szaf sterowniczych, automatyki przemysłowej i sterowania, systemów i urządzeń bezpieczeństwa w automatyce przemysłowej, podstaw techniki napędowej, diagnostyki samochodowej pojazdów, obsługi urzadzeń GPS. Znajomość systemów mechatronicznych umożliwia uczestnictwo w licznych kursach poszerzających kompetencje zawodowe tj.: pneumatyka przemysłowa, diagnostyka maszyn, metrologia i pomiary, kontrola jakości. Nauka programowania i eksploatacja komputerowych systemów sterowania procesami technologicznymi (SCADA) umożliwia uczestnictwo w certyfikowanych kursach w tym zakresie.

Możliwości zatrudnienia

Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest przygotowana do pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych w sektorze produkcji rolniczej, sektorze usług technicznych i przemyśle spożywczym. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na zatrudnienie w zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego, a także w placówkach doradztwa rolniczego oraz organach administracji samorządowej i państwowej, których zakres działania jest związany z rolnictwem i energetyką odnawialną. Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwi absolwentom pracę w różnych gałęziach produkcji, głównie tych, które realizują zadania produkcyjne i eksploatują nowoczesne zautomatyzowane urządzenia techniczne w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i leśnej, energetyce i inżynierii środowiska. Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach produkcyjnych i naprawczych maszyn rolniczych, ogrodniczych i leśnych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń i systemów OZE oraz pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i obrotem energią na rynkach lokalnych. Mogą również podjąć zatrudnienie w zakładach projektowania maszyn i urządzeń dla potrzeb produkcji rolniczej, w instytucjach handlowych sprzedaży sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności, w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem produktów rolniczych i obrotem żywności. Mogą podjąć pracę również w szkolnictwie zawodowym.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Kierunki pokrewne

Biogospodarka; informatyka w inżynierii mechanicznej; leśnictwo; mechanika i budowa maszyn; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; ogrodnictwo; rolnictwo; zarządzanie i inżynieria produkcji; zootechnika.

 

  studia niestacjonarne II stopnia

Liczba semestrów

3

Profil

ogólnoakademicki

Dziedzina

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina wiodąca

inżynieria mechaniczna

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

magister inżynier

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

90

Łączna liczba godzin zajęć

600

Przedmioty obowiązkowe

Język obcy; matematyka stosowana; metodologia badań naukowych i proseminarium; komunikacja społeczna w biznesie; ochrona własności intelektualnej; systemy informatyczne; projektowanie systemów technicznych; inżynieria produkcji rolniczej; inżynieria przetwórstwa biosurowców; techniki produkcji i utrwalania żywności; negocjacje menadżerskie i zarządzanie kadrami; planowanie infrastruktury technicznej; organizacja i ekonomika systemów produkcji; modelowanie i symulacja procesów.

Przedmioty fakultatywne

Zagrożenie i bezpieczeństwo (bezpieczeństwo narodowe; cyberbezpieczeństwo; bezpieczeństwo środowiska).

Dla specjalności Mechatronika: mechatronika pojazdów i maszyn rolniczych; sterowanie i wizualizacja procesów mechatronicznych; modelowanie procesów mechatronicznych; inżynieria oprogramowania; cyfrowa analiza obrazu; niezawodność układów mechatronicznych; programowanie i symulacja systemów czasu rzeczywistego; mikrokomputery w rolnictwie.

Dla specjalności Systemy produkcji: inżynieria procesowa i aparatura PRS; zarządzanie jakością w produkcji rolniczej; komputerowe projektowanie linii technologicznych; ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja; audyt energetyczny; optymalizacja wykorzystania maszyn; systemy identyfikacji i aproksymacji przestrzennej; układy sterowania w systemach technicznych.

Specjalności

Mechatronika,

Systemy produkcji.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

Możliwość zatrudnienia

Jak dla studiów stacjonarnych II stopnia

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Kierunki pokrewne

Biogospodarka; informatyka w inżynierii mechanicznej; leśnictwo; mechanika i budowa maszyn; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami; ogrodnictwo; rolnictwo; zarządzanie i inżynieria produkcji; zootechnika.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska