Oferta Dydaktyczna
Studia II Stopnia - Kierunek Technika rolnicza i leśna

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

Rodzaj studiów:

studia II stopnia - inżynierskie trwają 1,5 roku (3 semestry)

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta:

Wiedza

Absolwent kierunku technika rolnicza i leśna ma rozszerzoną wiedzę z zakresu rozwiązywania typowych problemów inżynieryjnych. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą budowy narzędzi, maszyn i ich podzespołów stosowanych w produkcji rolnej, leśnej i gospodarce żywnościowej, oraz eksploatacji maszyn i regulacji urządzeń technicznych stosowanych w produkcji rolnej, leśnej i przemyśle rolno-spożywczym. Zna zaawansowane sposoby rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem technik informatycznych, zna podstawy robotyzacji produkcji rolniczej, leśnej i przemysłu rolno-spożywczego, ma rozszerzoną wiedzę na temat kompleksowego działania czynników determinujących rozwój obszarów wiejskich, Posiada wiedzę na temat technologii stosowanych w produkcji rolniczej, leśnej i gospodarce żywnościowej, zna systemy zbierania i przetwarzania informacji przestrzennej, zna zasady planowania inwestycji oraz organizacji robót.

Umiejętności

Absolwent kierunku technika rolnicza i leśna wykonuje opisy techniczne i schematy technologiczne procesów, technologii i środków technicznych, wykorzystuje techniki modelowania dla wspomagania kontroli procesów technologicznych. Identyfikuje i ocenia wady i zalety podejmowanych działań w zakresie techniki rolniczej i leśnej, oblicza i dobiera parametry pracy maszyn, urządzeń technicznych i ich podzespołów, oznacza podstawowe właściwości fizyczne materiałów pochodzenia roślinnego i gleby, sporządza bilans masy i energii dla pomieszczeń, technologii i procesów. Potrafi projektować i sterować robotami oraz manipulatorami w określonych zadaniach procesów produkcji roślinnej, zwierzęcej i spożywczej. Posiada pogłębione umiejętności przygotowania pracy pisemnej dotyczącej zagadnień z zakresu techniki rolniczej i leśnej. Dokonuje dogłębnej analizy ekonomicznej w zakresie działalności rolniczej, leśnej i gospodarki żywnościowej.

Kompetencje

Absolwent kierunku technika rolnicza i leśna rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, inspiruje i organizuje proces uczenia innych osób, potrafi przekazać informacje techniczną w sposób powszechnie zrozumiały. Wykazuje otwartość na postęp techniczny w dziedzinie informatyzacji, potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując rożne role i podejmując odpowiedzialność za pracę zespołu, ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, ma świadomość zalet i zagrożeń wynikających z działalności w szeroko rozumianym rolnictwie. Ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania się i samodoskonalenia w dziedzinie techniki rolniczej i leśnej. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Specjalności:

Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej,

Inżynieria rolnicza i spożywcza,

Ekoenergetyka,

Mechatronika

 

Zajęcia na studiach stacjonarnych prowadzone są w wymiarze 900 godzin, a na studiach niestacjonarnych w wymiarze 640 godzin.

Szczegółowe informacje dotyczące programu kształcenia, wykaz przedmiotów oraz ich wymiar godzinowy na poszczególnych specjalnościach i latach studiów zamieszczone są na stronie internetowej wydziału wipie.ur.krakow.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska