Oferta Dydaktyczna

Studia I stopnia - Kierunek Przetwórstwo Drewna

Wydział Leśny

 

Rodzaj studiów:

I stopień studiów stacjonarnych trwa 3,5 roku (7 semestrów) i umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera przetwórstwa drewna. W dalszych latach planowane jest uruchomienie studiów II stopnia.

 

Forma studiów:

studia stacjonarne

 

Rekrutacja:

konkurs świadectw dojrzałości, jeden przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii lub matematyki

Profil absolwenta:

absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę i znajomość z dziedziny przetwórstwa drewna. Elementem wyróżniającym absolwenta PD jest umiejętność podejmowania działań na styku trzech dziedzin gospodarczych: przyrodniczych, leśnych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania surowca drzewnego i materiałów drewnopochodnych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania tej wiedzy (ustawicznego doskonalenia wiedzy inżyniera PD) i wykorzystania nabytych kompetencji w sytuacjach zawodowych, a także społecznych. Absolwenci to inżynierowie, łączący wiedzę specjalistyczną ze znajomością problematyki przetwórstwa drewna, procedur prawnych i elementów zarządzania przedsiębiorczością drzewną.

Możliwości zatrudnienia:

absolwenci kierunku przetwórstwo drewna posiądą wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem drewna zgodnie z zasadami ochrony środowiska, wykorzystujących surowiec drzewny w procesie produkcji (branża tartaczna, stolarki budowlanej, płyt drewnopochodnych, meblarska, przemysł celulozowo-papierniczy, branża energetyczna) oraz w podmiotach zajmujących się ochroną i konserwacją drewna (w tym również drewna żywych drzew), a także jego wykorzystaniem w niszowych obszarach gospodarki czy kultury. Absolwent będzie także przygotowany do podjęcia pracy w laboratoriach branżowych, badawczych oraz jednostkach kontrolno-pomiarowych zajmujących się analizą chemiczną i biologiczną próbek drewna, surowców drewnopochodnych, odpadów drzewnych, opakowań żywności oraz wyrobów rzemiosła artystycznego pochodzenia drzewnego. Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne absolwenta pozwolą mu również na prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej związanej z szeroko pojętą tematyką przetwórstwa drewna, z uwzględnieniem małych zakładów i firm przetwórczych zlokalizowanych na terenach małych miast i wsi.

 

Program studiów:

Studia inżynierskie I stopnia na kierunku przetwórstwo drewna trwają 7 semestrów (w tym 4 tygodnie praktyki zawodowej) i obejmują 2362 godzin w trybie stacjonarnym. Plan studiów obejmuje 2362 godzin zajęć, z czego 48% stanowią wykłady, 46% ćwiczenia laboratoryjne i projektowe, a 6% ćwiczenia terenowe. Program obejmuje 210 punktów ECTS w toku 7 semestrów studiów, rozłożonych równomiernie po 30 punktów ECTS na semestr. Studentom oferuje się możliwość wyboru części przedmiotów o łącznym wymiarze 63 punktów ECTS co stanowi 30% programu studiów. Poziom merytoryczny i inżynierski absolwenta będzie dawał również przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia.

 

Studentom proponowane są wszystkie, właściwe uczelni akademickiej, formy kształcenia. Oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń kameralnych i laboratoryjnych, znaczna część godzin dydaktycznych przeznaczona jest na przedmioty specjalizacyjne i zajęcia fakultatywne. Zdobytą wiedzę teoretyczną studenci mają możliwość zweryfikować i utrwalić w praktycznym zastosowaniu w ramach ćwiczeń terenowych. Odbywają się one przeważnie w przedsiębiorstwach przetwórstwa drzewnego, tartakach, firmach rzemiosła drzewnego, zakładach energetycznych zasilanych biomasą drzewną, a także w nadleśnictwach Lasów Państwowych. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, leśnych i technicznych dotyczącą przetwórstwa drewna, a w szczególności: z zakresu matematyki, statystyki matematycznej, informatyki, fizyki, chemii organicznej i nieorganicznej, niezbędną do opisywania i analizowania zjawisk przyrodniczych oraz technicznych związanych z przerobem drewna; metrologii ogólnej i stosowanej, mającej zastosowanie w naukach technicznych, metod pomiarowych surowca drzewnego i materiałów drewnopochodnych, a także wykonywania i wykorzystywania rysunków technicznych; dendrologii oraz ekologii roślin drzewiastych – wzrostu i morfologii drzew; wiedzy o budowie drewna, jego właściwościach, ochronie i zmienności zależnie od warunków środowiska i sposobu gospodarowania w drzewostanach; biotycznych i abiotycznych czynnikach wpływających na deprecjację drewna, a także sposobach ochrony i konserwacji drewna; obróbki mechanicznej drewna oraz znajomości narzędzi tnących i obrabiarek do drewna; pozyskiwania i zrywki drewna w drzewostanach, oraz odpowiednich środków technicznych, metod i technologii stosowanych w użytkowaniu lasu; maszynoznawstwa ogólnego oraz statyki, kinematyki i dynamiki maszyn i mechanizmów stosowanych w maszynach do pozyskania i przetwórstwa drewna; powiązań pomiędzy metodami postępowania hodowlanego a jakością surowca drzewnego, w szczególności jego struktury sortymentowej i właściwości technicznych; uciążliwości pracy, zagrożeń i ryzyka wypadkowego przy pracy w przetwórstwie drewna i ich konsekwencji społecznych i gospodarczych, ergonomicznej optymalizacji pracy w przetwórstwie drewna; fizycznych i chemicznych parametrów paliw stałych, cech fizycznych drewna jako surowca do wytwarzania biopaliw i bioenergii; zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności organizowania, nadzorowania, realizacji i rozliczania przedsięwzięć w przemyśle przetwórstwa drewna; wykorzystania drewna, materiałów drewnopochodnych i innych produktów przetwórstwa drewna w praktyce wzornictwa przemysłowego; wiedzy o rodzajach tworzyw drzewnych oraz surowców potrzebnych do ich wytworzenia; prawnych aspektów zagospodarowania odpadami drzewnymi i związanych z nimi technologiami przetwarzania.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2017 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR