KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

KIERUNEK STUDIÓW: TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH

Studia inżynierskie

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

STUDIA I STOPNIA – inżynierskie

Rodzaj studiów:

I stopień obejmuje studia inżynierskie trwające 3,5 roku
(7 semestrów). Absolwent studiów I stopnia kierunku Technologia Roślin Leczniczych i prozdrowotnych uzyskuje tytuł inżyniera.

Profil studiów:

ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Szczegółowa charakterystyka kierunku:

Studia I stopnia obejmują 2217 godzin dydaktycznych uszeregowanych w grupach. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 273 godzin. Przedmioty podstawowe obejmują 500 godzin aprzedmioty kierunkowe realizowane są w czterech blokach tematycznych i obejmują 1020 godziny. Przedmioty do wyboru realizowane są w wymiarze 360 godzin. Seminarium dyplomowe i praca inżynierska obejmują 30 godzin. Praktyka zawodowa trwa 8 tygodni.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent pierwszego stopnia kierunku Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych potrafi wykorzystać potencjał roślin zielarskich, przyprawowych, ogrodniczych, rolniczych, kosmetycznych i innych roślin o znaczeniu leczniczym i prozdrowotnym, w celu poprawy jakości życia człowieka. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie produkcji roślin leczniczych i prozdrowotnych, opartej na nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska technologiach. Zna podstawy prawne i uwarunkowania społeczno-ekonomiczne regulujące pozyskanie oraz obrót surowcami i produktami roślinnymi o właściwościach nutraceutycznych i leczniczych. Potrafi wykorzystać nowoczesne metody analityczne, w tym farmakopealne, do oceny tożsamości surowca roślinnego oraz jego standaryzacji, a także umie zarządzać jakością surowca. Potrafi dostosować swoje działania w zakresie technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych do wymagań prawnych i rynkowych. Zna biologiczne podstawy aktywności roślinnych surowców terapeutycznych i prozdrowotnych oraz umie prawidłowo ocenić ich zastosowanie w diecie. Posiada podstawową wiedzę z zakresu farmakognozji, towaroznawstwa zielarskiego oraz obrotu produktami leczniczymi. Jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych oraz wykorzystywania jej do wspierania praktyki, poprzez działalność doradczą i popularyzatorską. Zna narzędzia i techniki pozwalające skutecznie realizować zadania związane z wykonywaniem zawodu, w tym techniki informatyczne służące do pozyskiwania i przetwarzania informacji, analizy i wizualizacji danych. Posługuje się w mowie i piśmie językiem obcym na poziomie biegłości co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w zakresie nauk przyrodniczych.

Program kształcenia :

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich podzielone są na następujące grupy:

  • przedmioty kształcenia ogólnego: technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, język obcy, ochrona własności intelektualnej oraz przedmioty humanistyczne;
  • przedmioty podstawowe: agrometeorologia, chemia ogólna z elementami chemii fizycznej i biofizyki, biologia komórki, mikrobiologia, botanika, chemia organiczna z biochemią, genetyka i genomika roślin, gleboznawstwo, fizjologia roślin oraz ekologia i ochrona środowiska;
  • przedmioty kierunkowe realizowane są w 4 grupach tematycznych: 1. Zasoby i pozyskiwanie roślin leczniczych i prozdrowotnych, w obrębie którego studenci zapoznają się z surowcami leczniczymi oraz technologiami uprawy i pozyskiwania roślin leczniczych. W ramach bloku 2 Towaroznawstwo zielarskie studenci mają zajęcia z oceny jakości surowców i preparatów roślinnych, utrwalania i uszlachetniania surowca, logistyki i marketingu oraz organizacji przedsiębiorstwa. W bloku 3 dotyczącym biologicznych podstaw zdrowia i racjonalnego żywienia studenci uczą się podstaw racjonalnego żywienia, poznają właściwości odżywcze i lecznicze roślin oraz rodzaje terapii ogrodniczych i metodykę zajęć hortiterapeutycznych. W bloku 4 Doskonalenie i biotechnologia roślin leczniczych studenci zdobywają umiejętności konwencjonalnej i molekularnej hodowli roślin, zapoznają się z metodami in-vitro, z inżynierią genetyczną.
  • Przedmioty do wyboru

Wersja do druku (*.pdf)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor   Polityka cookies